Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Căn cứ Hướng dẫn số 377/PGDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD và ĐT huyện Phù Mỹ, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học Mỹ Châu xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 với những nội dung sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

Năm học 2020-2021 là năm học đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho HS. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.