Kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo chương trình và các hoạt động giáo dục, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chóng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy nhà trường sẽ bám chắc vào các hướng dẫn của Bộ GD&DDT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐTđể xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học đảm bào hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình bệnh dịch xãy ra tại địa phương.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng hiệu quả, đúng lộ trình; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Năm học 2020 – 2021 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa thực hiện kế hoạch giáo dục đảm bảo chương trình và các hoạt động giáo dục, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chóng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy nhà trường sẽ bám chắc vào các hướng dẫn của Bộ GD&DDT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐTđể xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học đảm bào hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình bệnh dịch xãy ra tại địa phương.