Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2020-2021, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, Trường Tiểu học Mỹ Châu xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022.

Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp cán bộ quản lý nhà trường đánh giá việc thực hiện nội dung kế hoạch đã đề ra, từ đó có hướng điều chỉnh, bổ sung những giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm thúc đẩy CB, GV, NV thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch năm học đã đề ra.

Kết quả kiểm tra nội bộ là cơ sở để đánh giá xếp loại viên chức cả năm học, nhằm thúc đẩy các hoạt động phong trào thi đua trong nhà trường, tạo sự công bằng trong tập thể, phát huy sự tích cực của đội ngũ. Qua đó, lãnh đạo nhà trường có kế hoạch tham mưu với ngành, cấp uỷ Đảng có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm; tham mưu cho UBND xã huy động kinh phí tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy - học. Đồng thời, nhà trường căn cứ để đánh giá chuẩn giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân viên theo quy định.

Kiểm tra nội bộ nhằm tư vấn, thúc đẩy, phát hiện những nhân tố tích cực, những mặt mạnh của các tập thể và cá nhân trong đơn vị để phát huy. Đồng thời, phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân từ đó có hướng điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà trường.